Grundutbildning

Bygga Broar erbjuder en grundutbildning under fyra heldagar i grupp för personal och chefer.
Utbildningen står på tre ben:

 • Kunskapsförmedling inom området genom föreläsningar baserade på  relevant forskning och verksamhetsnära praktik
 • Reflektionsövningar och dilemmafall där deltagarna får arbeta med sina egna föreställningar och värderingar.
 • Genomgång av bildmaterialet och de teman som bilderna är kopplade till.

Teman i utbildningen:

Introduktionssamtal

 • Släktträdet
 • Livslinjen
 • Skillnader och likheter

Barnens situation mellan olika värdesystem

 • Vilka känslor kan barnen få?
 • Vilka känslor vill vi att de ska ha?
 • Hur bygger vi broar så att barnen mår bra?

Fördjupning

 • Olika norm- och värdesystem
 • Kollektivism och individualism
 • Migrations- och integrationsprocesser
 • Makt- och motståndsteori
 • Sociala, moraliska och juridiska normer
 • Identitetsutveckling hos barn och unga
 • Barnuppfostran och barnaga
 • Sex- och samlevnadsundervisning
 • Frivilligt eller tvångsäktenskap
 • Jämställdhet och könssegregation
 • Våld i nära relationer
 • Könsstympning, HBTQ och funktionsnedsättning

Bildmaterial:

Bygga Broar har tagit fram ett bildmaterial som underlag för en processinriktad värdegrundsdialog med barnet i centrum. Bildmaterialet består av ett drygt 40-tal bilder som gestaltar barn och ungas känslor och upplevelser samt olika värdegrundsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv.

Bilderna kan användas i sin helhet i en grupp som träffas under en längre tid. De kan också användas vid individuella samtal för att stötta dialogen kring en särskild fråga, och enstaka bilder kan plockas fram som underlag för diskussioner i samband med planerade eller spontana föräldrasamtal.

Att arbeta med bilder är ett sätt att underlätta dialog och skapa bättre förutsättningar för genuina samtal. Men det är också ett sätt att konkretisera och förenkla svåra och abstrakta begrepp. Genom att skapa förutsättningar för dialog genom bilder vill Bygga Broar bidra till ett kompensatoriskt bemötande och arbetssätt som inkluderar alla barn och föräldrar.

Bildmaterialet är en integrerad del av Bygga Broars grundutbildning och ges som ett verktyg till de olika teman som grundutbildningen berör. Några av bilderna handlar om att öppna ett samtal och skapa en trygg och tillitsfull relation. Andra bilder handlar om hur barn och unga upplever sin situation när de ska förhålla sig till olika och ibland oförenliga sociala sammanhang. Bilderna syftar inte till att påbjuda vissa värden och normer utan att inbjuda till dialog och reflektion med utgångspunkt i barns och ungas rättigheter.