Modellen

Bygga Broar har utarbetat en modell och konkreta verktyg för hur personalen kan bedriva ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete. Utgångspunkten är att ökad kunskap och kompetens tillsammans med självreflektion, påverkar attityder, värderingar och förhållningssätt. Detta bidrar i sin tur till mer professionella och genomtänkta samtal mellan personal, föräldrar, barn och unga.

Bygga Broars arbetsmetoder går ut på att medvetandegöra personal och föräldrar om barnens situation och att starta en processinriktad värdegrundsdialog med barn och unga i centrum om exempelvis barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, demokrati, kön, makt och våld, olika norm- och värdesystem, makt och motstånd samt barn och ungas identitetsutveckling ur ett interkulturellt perspektiv.

Bygga Broar utgår ifrån att det är möjligt att betona både skillnader och likheter utan att stigmatisera eller skapa ”vi och dem”. I utbildningen läggs mycket fokus på yrkesverksammas värdegrund och förhållningssätt mot ett inkluderande ”vi” där det finns en acceptans och förståelse för olika norm- och värdesystem, samtidigt som respekten för olikheter aldrig får legitimera våld, förtryck eller kränkningar av barn och ungas rättigheter.

Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter och utgår från likabehandlingsplaner inom förskola och skola, socialtjänstlagen och relevanta konventioner så som barnkonventionen och kvinnokonventionen. Utbildningen bygger på forskningsbaserad kunskap och värderingsövningar som kopplas till ett bildmaterial.

Bygga broars främjande perspektiv handlar om att på strukturell nivå arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet, ökat inflytande och delaktighet för marginaliserade grupper, skapa dialog och kommunikation kring olika norm- och värdesystem samt att motverka utanförskap, fördomar, diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.

På individuell nivå handlar arbetssättet om att möta och skapa dialog om viktiga värdegrundsfrågor med varje barn och förälder utifrån den enskilda familjens unika historia och personliga förutsättningar, och att skapa trygga och tillitsfulla relationer mellan personal, föräldrar, barn och unga.

Bygga broar handlar om att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar förändring. Samtidigt sker detta arbete i en kontext där också förutsättningarna är i ständig rörelse. Förändringsarbetet påverkas av yttre faktorer som ekonomiska resurser och politiska beslut. Den egna verksamheten påverkas av personalomsättning och chefsbyten. Ett långsiktigt förändringsarbete ställs alltså oupphörligen inför nya utmaningar och behov. För detta krävs nya och förändrade synsätt på socialt hållbara förändringsprocesser.

Grunden för Bygga broar är en evidens- och processorienterad modell som utgår från att målgruppen identifierar behovet, och att arbetssättet växer fram i interaktion med dem som är berörda av förändringen. Deltagarna i processen undersöker löpande vad som är möjligt, håller öppet för olika lösningar och vilket handlingsutrymme som uppstår till följd av de processer som pågår hos andra aktörer och i samhället i stort.

Konkret innebär detta synsätt att de lokala förutsättningarna får styra vilka insatser som kan genomföras. Bygga broar kan vara en resurs i en social förändringsprocess, men utvecklingsarbetet måste ”ägas” av de som ska genomföra förändringarna.

{

Det är andra samtal i personalrummet nu, man vågar närma sig ämnen som tidigare varit tabu.

-Förskolechef