Lärarhandledningen är framtagen med stöd av Levande historia Göteborg och i samverkan med lärare på Landamäreskolan F-3 i Göteborg. Tanken är att de som arbetar med elever i åk F-3 ska kunna använda detta material för att arbeta med normer och värden på ett genomtänkt och systematiskt sätt under hela läsåret. Handledningsmaterialet innehåller 8 färdiga lektioner med tillhörande PowerPoint. Ni kan själva välja hur många lektioner ni vill genomföra och när under läsåret. På Landamäreskolan har man valt att genomföra lektionerna i samband med att skolan uppmärksammar särskilda dagar kopplade till normer och värden som t.ex. FN-dagen. I materialet finner ni en mall för ett årshjul som kan användas för att strukturera arbetet under året.

I Bygga Broars modell är förhållningssätt, bemötande och självreflektion centrala delar. Därför innehåller varje lektion förslag på hur ni som lärare kan förbereda er i arbetslaget. En annan central del i Bygga Broars metodik är att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. Därför ska ni också inför varje tema fundera över hur ni ska kommunicera ert arbete med vårdnadshavare. Bygga Broars bilder används som stöd för att genomföra lektionerna tillsammans med eleverna. Bilderna är upphovsrättskyddade och får inte kopieras eller spridas utan tillåtelse. Det är dock tillåtet att använda bilderna i utbildningssyfte tillsammans med elever och vårdnadshavare om upphovskällan uppges.

Arbetet med normer och värden ska genomsyra varje dag i skolan. Med vår lärarhandledning som baseras på Bygga Broars modell vill vi bidra till att aktualisera värdegrundsfrågorna och få dem att leva i vardagen tillsammans med elever, lärare och vårdnadshavare.

Emmelie Rönnblad

Utbildare & Projektledare, Bygga Broar