Utvärderingar

I de kommuner där Bygga Broar har använts visar utvärderingarna att utbildningen har lett till en bred och djup kompetensutveckling genom att personalen har:

  • tillägnat sig ny kunskap som bidrar till stärkt kompetens
  • Utvecklat sin uppmärksamhet så att de lägger märke till nya relevanta aspekter i kontakten med barn och föräldrar
  • förändrat sin inställning till människor med en annan kulturell bakgrund än den egna på ett sätt som underlättar samtalen kring barn och unga

Erfarenheten är att med ökad kunskap blir personalen tryggare i sin roll och samtalen utvecklas till genuina dialoger, vilket i sin främjar reflektion och insikt i barnens situation.

{

Genom att få arbeta med mina egna fördomar kan jag möta andras med en större öppenhet, och detta gör att det blir mindre motstånd när vi möts i samtal kring barnet.

-Förskolepedagog

Utvärdering Bygga Broar

av Linda Ohlsson