Vi är så glada att meddela att vi har beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden med fokus på att skapa en modell för implementering av Bygga Broar.

Vi ser fram emot tre års samverkan med våra fantastiska samarbetskommuner och att fler kommuner i framtiden kommer kunna använda sig av Bygga Broars modell som en implementerad del i verksamheten.

Nedan kan du läsa projektbeskrivningen:

Föreningen Acting for Change har tagit fram en utbildning Bygga Broar – värdegrundsdialog med vårdnadshavare kring barns och ungas rättigheter vars mål är att främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns och ungas rättigheter. Föreningen erbjuder idag utbildningen till yrkesverksamma som möter barn, unga och vårdnadshavare. Nu vill organisationen utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och socialtjänst) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning. Målet med arbetet är att pedagoger och socialsekreterare, genom att integrera värdegrundsdialoger i sitt ordinarie arbete, får möjligheter att uppmärksamma barn och unga som riskerar att/ eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Som stöd i detta implementeringsarbete kommer lokala processtödjare att finnas, som är anställda av de kommuner/stadsdelar som kommer att delta i projektet. Processtödjarna kommer att fungera som referensgrupp under arbetets gång. Under det sista året kommer man att ta fram en certifiering för modellen som arbetas fram. De kommuner/stadsdelar som kommer att delta i framtagandet av modellen är Västra Hisingen i Göteborg, Lund, Halmstad, Simrishamn och Hörby. Efter projektets slut ska modellen kring implementering och certifiering spridas i hela landet

Du kan läsa mer om Arvsfondens beslut här