Bygga Broar har beviljats medel från MUCF.

Projektet kommer pågå under ett år med syfte att mobilisera vårdnadshavare och andra boende runt Sjumilaskolan i Biskopsgården i ett värdegrundsarbete för att stärka barn och ungas rättigheter, öka det demokratiska inflytandet, främja integration samt förebygga utanförskap och våld.

Det ska bli mycket spännande att påbörja detta arbete till hösten.