Projekt

De pågående projekt som Bygga Broar arbetar med är:

Genom Länsstyrelsen i Halland har Bygga Broar utvecklat och anpassat vår grundutbildning riktat till socialtjänst. Projektet har under våren 2018 testat utbildningen på en pilotgrupp bestående av handläggare inom myndighetsutövning i socialtjänster i Halland. Genom att få testa och utveckla Bygga Broars modell har vi kunnat få en större förståelse för de utmaningar som handläggare inom socialtjänsten möter i sitt arbete samt kunnat börja arbeta på samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst med Bygga Broar som utgångspunkt.

Fantastiskt, en dörröppnare. Inspirerande, intressant, spännande, vill lära mig mer, väcker mycket nya tankar och känner att jag har fått en ökad förståelse för komplexiteten, kunskap föder förståelse“.- citat från utvärderingen av pilotgruppen

Projektet avlutas i augusti 2018

Målet med projektet är att mobilisera vårdnadshavare och andra boende i Biskopsgården i ett värdegrundsarbete för att stärka barn och ungas rättigheter, öka det demokratiska inflytandet, främja integration samt förebygga utanförskap och våld. Projektet ska bidra till en ökad samverkan mellan vårdnadshavare, förskola, skola och socialtjänst. Genom att stärka, mobilisera och organisera vuxna i området kan vi gemensamt bidra till att barn, unga, vårdnadshavare och andra boende upplever ökad inkludering samt får ökad kapacitet för demokratisk organisering och inflytande.

Under våren 2018 har åtta resurspersoner i stadsdelen utbildats i Bygga broars arbetssätt och modeller, dessa åtta resurspersoner kallar sig Bygga Broar team. Teamet arbetar aktivt med att samverka med samhällets instanser samt med social mobilisering av medborgarna i området.

Projektet avslutas i augusti 2019